Artikel 1: Inschrijving en betaling

1.1 Inschrijven voor de studiedag, vorming of het evenement (een activiteit) van Karel de Grote Hogeschool (KdG) kan uitsluitend via de aangegeven webpagina door het volledig invullen en registreren via het online inschrijvingsformulier.

1.2 U bent ingeschreven voor een activiteit vanaf het moment dat u de bevestigingsmail van uw inschrijving van KdG heeft ontvangen. Vanaf dan gelden de annulatievoorwaarden zoals bepaald in artikel 2. Het inschrijvingsgeld is verschuldigd na bevestiging van uw inschrijving. De betaling wordt naar gelang uw keuze voor een betalingsoptie als volgt geregeld:

  • Voor betalingen via overschrijving: U schrijft binnen de termijn vermeld in de bevestigingsmail van uw inschrijving het verschuldigde bedrag over op het aangegeven rekeningnummer van KdG. U kan slechts aanspraak maken op deelname aan een activiteit na betaling van het inschrijvingsgeld. KdG kan u steeds vragen het bewijs van betaling voor te leggen.
  • Voor betaling via factuur: U ontvangt een bevestigingsmail van uw inschrijving en u ontvangt na afloop van het event een factuur. Die betaalt u binnen de vermelde betalingstermijn.

1.3 Als bij ontvangst van uw inschrijvingsformulier het maximum aantal deelnemers reeds bereikt is, wordt u hiervan schriftelijk of via e-mail op de hoogte gebracht. In dat geval kan u opgenomen worden in de wachtlijst.

1.4 KdG behoudt zich het recht voor om de activiteit volledig of gedeeltelijk te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of in andere gevallen van overmacht bijvoorbeeld wanneer een spreker onbeschikbaar geworden is.

1.5 KdG behoudt zich op ieder ogenblik het recht voor om het programma eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 2: Annulering

Elke afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging betekent voor onze organisatie een onnodige meeruitgave of verhindert andere geïnteresseerden om in uw plaats deel te nemen.

Het inschrijvingsgeld blijft volledig verschuldigd zelfs indien u niet of slechts gedeeltelijk deelneemt aan de activiteit tenzij u tijdig en correct annuleerde conform de volgende annulatievoorwaarden:

2.1 Annulatie gebeurt steeds vóór de officiële start van de activiteit en uitsluitend via e-mail gericht aan de betrokken eventplanner vermeld op de inschrijfpagina van de activiteit. Indien de annulatie na de start van de activiteit gebeurt, indien u afwezig blijft of het programma slechts gedeeltelijk volgt, dient het totale inschrijvingsgeld betaald te worden.

2.2 Bij een annulatie gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij annulatie tot 2 weken voor de activiteit wordt het inschrijvingsgeld teruggestort (voor zover dit al vereffend was) met een forfaitaire aftrek van 25 euro administratiekosten.
  • Bij annulatie binnen 2 weken voor aanvang van de activiteit blijft de deelnemer het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd aan KdG en vindt geen terugbetaling plaats.

2.3 Bij annulatie in geval van ziekte, ongeval of overlijden (van partner en familieleden tot en met de tweede graad): mits de nodige attesten uiterlijk 7 werkdagen nadat de activiteiten plaatsvond bezorgd worden via e-mail aan de betrokken eventplanner vermeld op de inschrijfpagina van de activiteit, zal het inschrijvingsgeld worden teruggestort (voor zover dit al vereffend was) met een forfaitaire aftrek van 25 euro administratiekosten.

2.4 Indien u verhinderd bent aan de activiteit deel te nemen, kan u zich in alle gevallen, in plaats van te annuleren, kosteloos laten vervangen door een collega. U meldt dit via e-mail aan de betrokken eventplanner vermeld op de inschrijfpagina van de activiteit, vóór de officiële start van de activiteit.

2.5 In geval van annulering door KdG zoals beschreven in artikel 1.4 wordt het inschrijvingsgeld naar gelang de situatie volledig of gedeeltelijk teruggestort, maar is er geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.

2.6 Deze bepalingen in verband met annulering gelden als algemene voorwaarden. KdG behoudt zich het recht voor om rekening houdend met de aard en specifieke modaliteiten van de activiteit bijzondere, afwijkende of aanvullende voorwaarden met betrekking tot de annulering te bepalen. KdG zorgt ervoor dat de deelnemer voorafgaandelijk aan zijn inschrijving kennis kan nemen van deze bijzondere voorwaarden.

Artikel 3: Toepasselijkheid voorwaarden

3.1 Door verzending van het ingevulde inschrijvingsformulier verklaart u kennis genomen te hebben van deze inschrijvingsvoorwaarden en verklaart u er zich volledig en onherroepelijk mee akkoord.

3.2 Deze voorwaarden en het inschrijvingsformulier vormen de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk en na onderling akkoord mogelijk.